VEDTEKTER for Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening vedtatt på årsmøtet 23.09.17

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen (nedenfor kalt EAK) ligger i Pihl AS.

§ 1      Formål
EAK velforening skal ivareta medlemmenes interesser innenfor de nevnte områder.

§ 2      Medlemskap
Alle hytte-eiere i de nevnte områdene kan være medlemmer av velforeningen.

§ 3      Kontingent
Kontingenten bestemmes av årsmøtet og kreves inn hvert år.

§ 4      Styret
Velforeningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Styret skal bestå av
- Leder
- 6 styremedlemmer
Leder og styremedlemmer velges separat, men alle for 2 år.
Hvert område (Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen) skal ha 2 representanter i styret.

Styret konstituerer seg selv og skal fungere fra årsmøte til årsmøte. Det skal tilstrebes at ikke alle styrets medlemmer fornyes samtidig

Det velges 3 varamenn, èn fra hvert område. Disse velges for 1 år.

§ 5      Valgkomitè
Årsmøtet velger en komite på 3 personer som velges for 2 år. Det skal alltid være representanter fra hvert av områdene Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen. Det skal sørges for at ikke alle er på valg samtidig.

Leder av valgkomiteen velges på årsmøtet.

Leder av valgkomiteen er ansvarlig for å legge frem forslag til nytt styre og revisor på årsmøtet.

§ 6      Styremøter
Det holdes styremøter når lederen finner det nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene, inklusiv varamenn, er tilstede og alle hytteområder er representert. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Forfall til styremøter meldes til styrets sekretær som innkaller varamann.

Dersom det anses nødvendig, kan styret innkalle grunneieren til sine møter. Denne har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett

Styret fører protokoll fra sine møter.

§ 7      Årsmøtet
Årsmøtet er velforeningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år i september.
Innkalling med sakliste sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.
Med innkallingen skal det følge årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år.

Årsmøtets gang:
1.  Konstituering
2.  Valg av møteleder
3.  Valg av møtesekretær
4.  Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen
5.  Årsberetning
6.  Regnskap m revisors beretning
7.  Budsjett/kontingentfastsettelse
8.  Valg av styreleder (når årets leder er på valg)
9.  Valg av kommende års styre.
10 Valg av revisor med varamann
Årsmøtet kan bestemme at føring av vellets regnskap settes bort til en autorisert regnskapsfører.
11. Valg av valgkomitè.
12. Innkomne saker. Frist for innmelding til styret er 1. august hvert år. Årsmøtet kan ha en åpen post hvor medlemmene kan ta opp saker som ikke krever årsmøtets behandling/vedtak.

§ 8 Stemmerett
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Hver tomt/hytte har èn stemme.
Det er anledning til å stille med fullmakter på årsmøtet.  Medlemsbeviset er registrert innbetaling merket navn, hyttenummer og område.
Et medlem av hytteeiers familie kan etter skriftlig fullmakt fra hytteeier fungere som  hytteeiers   representant og inneha tillitsverv, herunder styreverv i EAK.  Fullmakten gjelder til opphør varsles skriftlig av hytteeier.
Den som etter fullmakt representerer hytteeier, overtar hytteeiers stemmerett og ansvar for dokumentasjon i hht §8.
Familiemedlemmer forstås i denne sammenheng som slektninger og inngifte i nærmeste familie».

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig eller minst 1/8 av medlemmene ber om det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle saker som står i innkallingen.

§ 10 Vedtektsendringer
Forandringer i vedtektene kan bare gjøres på ordinært årsmøte i velforeningen.
Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte om endringene skal være gyldige

 

 

 

 

magnifiercrosschevron-down