des
25
2022

Overenskomst om brukerbetaling for veg og vann

Som dere hytteeiere er kjent med har samtlige velforeninger signert avtale med Pihl AS, Ringsaker, Brøttum og Nes almenning. Forhandlingsutvalget er nå formelt avsluttet og videre arbeid med å ivareta avtalens prinsipper er heretter overtatt av arbeidsutvalget.

Forhandlingsutvalget har sendt et avsluttende notat til vår motpart som i sin helhet kan leses her.

Det er en krevende oppgave som nå er overlatt til arbeidsutvalget. På tross av kluss i første veksling har vi tro på at godt samarbeidsklima.

OVERENSKOMST OM BRUKERBETALING FOR VEG OG VANN

Til alle vel og grunneiere i Ringsakerfjellet

Forhandlingsutvalget som besto av Anborg Bogsti (leder), Vegard Strøm, Erik Helli og Erik Alver, ønsker med dette å gi en avsluttende kommentar etter å ha fullført vårt arbeid.

Overenskomsten er signert av alle grunneiere og alle vel i Ringsakerfjellet. Det er etablert ett arbeidsutvalg som har dialog og samarbeid med Pihl AS om brukerbetaling, og de øvrige vel har tilsvarende funksjon i forhold til grunneierne i de respektive områder.

Selv om forhandlingsutvalgets oppgave er fullført ved at overenskomsten er soignert av alle parter, er vi likevel veldig opptatt av at grunneierne og arbeidsutvalgene har fokus på å etablere gode rutiner og arbeidsformer for å etterleve overenskomstens innhold og intensjoner. Dette krever en del, og vi håper på stort fokus både hos grunneierne og arbeidsutvalget/vellene. For grunneierne forventes det at de utviser den åpenhet og positive vilje til å gi arbeidsutvalgene fullt innsyn i planer, budsjetter og regnskaper, og ta dem med på råd i forkant av iverksettelse av tiltak og vedlikeholdsarbeid.

For arbeidsutvalget og de enkelte vel krever det en innsats med å sette seg tilstrekkelig inn i det materialet som grunneierne stiller til rådighet, og aktivt bidra med innspill, synspunkter og forslag om hva som forventes utført av tiltak og vedlikeholdsarbeider. Arbeidsutvalget og vellene må også være bindeleddet til medlemmene de representerer, og forankre sine standpunkter og sitt arbeid i vellenes styrer.  For å få ordningen til å fungere må dessuten begge sider ha stort fokus på å få til en god dialog med respekt for hverandres posisjoner og behov. Vi er sikre på at dette er oppnåelig.

Vi har observert en litt famlende start på arbeidet i arbeidsutvalgene, spesielt at det fra grunneiernes side er gjort det vi betrakter som noen «nybegynnerfeil».

Vi tenker her på eksempler som beregning av brukerbetaling som ble iverksatt for tidlig, og bygging av vannhuset på Elgåsen som Pihl AS påbegynte med betydelige omkostninger før slik bygging var  behandlet og avklart med arbeidsutvalget, og med utløsning av ekstra kostnader for hytteeierne. Dette føler vi oss trygge på vil bli rettet opp slik at slike ting unngås i det videre arbeidet.

Vi har dessverre hatt flere henvendelser om at ikke alle grunneierne praktiserer overenskomsten på samme måte, og sågar at en av grunneierne ikke følger overenskomstens prinsipper. Dersom dette medfører riktighet, er dette alvorlig. Vi ber derfor om at så vel styre som daglig ledelse sørger for at samtlige grunneiere praktiserer på lik måte den overenskomst som de selv har signert og dermed er forpliktet til å følge.

Vi i forhandlingsutvalget vil avslutningsvis takke for oss ved å sette endelig punktum for vårt engasjement. Videre arbeid med praktisering av overenskomsten er nå opp til arbeidsutvalget og de enkelte styrer i velforeningene i fjellet å følge opp. Vi tror og håper det beste.

Vennlig hilsen fra forhandlingsutvalget

20.12.2022

Anborg Bogsti, Vegard Strøm, Erik Helli, Erik Alver

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

chevron-down