jan
09
2023

Vannkvaliteten i fjellet

Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Midtvangsbekken, Steinsrudbekken, Skolla og Kittilåa i Ringsaker kommune i 2021, med hensyn til eutrofiering (overgjødsling).

Stasjoner opp- og nedstrøms hyttefelt ble undersøkt med hensyn til eutrofiering og organisk belastning. Resultatene fra undersøkelsen av begroingsalger ga fra svært god til god økologisk tilstand på undersøkte stasjoner, men målte konsentrasjoner av total-fosfor gjør at samlet økologisk tilstand varierer fra moderat til god.

I tillegg til de konvensjonelle måleparametere for eutrofiering, ble det gjort analyser av stabile isotoper i elvemose, og målinger av konsentrasjoner av koffein i vann for vurdering av kilder til påvirkning. Med bakgrunn i resultater fra undersøkelsen og informasjon om arealbruk, framstår nedstrøms stasjon i Midtvangsbekken som mest sannsynlig påvirket av urenset avløp fra hyttefelt.

Forhøyede fosforverdier på elvestasjoner uten hytter i nedbørfeltet, tyder på at fekal forurensing fra beitedyr bidrar til økt fosfortilførsel og redusert vannkvalitet. Det relative bidraget fra ulike kilder er allikevel ikke mulig å kvantifisere utfra denne undersøkelsen, men tidligere undersøkelser viser at nedstrøms innsjøresipienter er negativt påvirket mht. eutrofiering, som resultat av oppstrøms arealbruk. 

Herunder kan du studere rapportene grundig. Se gjerne rapport fra 2022, 3.1.6 side 22 og 4.0 side 24.

Del dette:

Legg igjen en kommentar

magnifiercrosschevron-down